Osakeyhtiö Osk. Rajala asiakasrekisterin tietosuojaseloste

(seloste päivitetty 18.4.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Osakeyhtiö Osk. Rajala (jäljempänä ”Rajala Pro Shop”) Y-tunnus: 0197522-1
PL 175, 20101 Turku
Puhelin: 020 7530220

(hinta Kiinteästä verkosta soitettaessa 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hilkka Helminen

Osakeyhtö Osk. Rajala
Puhelin: 020 7530 308
Sähköposti: hilkka.helminen@rajalacamera.fi

3. Rekisterin nimi

Rajala Pro Shop asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Rajala Pro Shop asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Osakeyhtiö Osk. Rajala:n kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Rajala Pro Shop:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Rajala Pro Shop:n käyttötarkoitusten kanssa.

Rajala Pro Shop voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Rajala Pro Shop:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Rajala Pro Shop:n kanssa tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa poistamalla oman selaimen evästehistorian.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit, tuotteiden ja palveluiden myynti-, osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot)

 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet

 • sukupuoli

 • syntymäaika

 • kieli

 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 • verkkokäyttäytymistä Rajala Pro Shop:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero

 • tuotetiedot

 • laskutus- ja perintätiedot

 • ostohistoria

 • ostopaikka

 • maksutapa

 • toimitustapa

Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus

 • salasana

 • nimimerkki (esim. huutokauppa ja arvostelut)

 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 •  rekisteröidyn kuvagalleriaan julkaisemia valokuvia koskevia kuvia ja videoita (esim. Panda galleria)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Rajala Pro Shop verkkokauppa www.rajala.fi, Rajala Pro Shop myymälässä kassatapahtumina kassajärjestelmiin sekä Rajala Pro Shop:n sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Rajala Pro Shop:n muista rekistereistä, Rajala Pro Shop:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Rajala Pro
Shop:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Rajala Pro Shop:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei 
ole yhteensopimaton Rajala Pro Shop:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Rajala Pro Shop myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Rajala Pro Shop voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto- turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettä-
vät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjillä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rajala Pro Shop kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rajala Pro Shop suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.